Ta Tinh 3

Part 1

Hoàng Kiều Tạ Tình 3 "Nhạc tình Hoàng Thi Thơ cho giới trẻ".

August 11th, 2018 - Hyatt Regency Orange County, CA

 

Featuring special performances by famous Vietnamese singers and super models.

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5