top of page

Ta Tinh 3

Part 1

Hoàng Kiều Tạ Tình 3 "Nhạc tình Hoàng Thi Thơ cho giới trẻ".

August 11th, 2018 - Hyatt Regency Orange County, CA

 

Featuring special performances by famous Vietnamese singers and super models.

Ta Tinh 3_Part 1
Play Video